మీ కుటుంబంతో కలసి మహేష్ బాబు బ్రహ్మోత్సవం లో నటించే గొప్ప అవకాశం

సునీల్ కశ్యప్ లోఫర్ వీడియో
సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా చిత్రం ఆశక్తికర విషయాలు
Rate this post

మహేష్ బాబు ప్రస్తుతం చేస్తున్న చిత్రం బ్రహ్మోత్సవం అని తెలిసిన విషయామే . ఇప్పుడు మహేష్ బాబు బ్రహ్మోత్సవం బృందం వారు, చిత్రంలో నటించే ఒక అవకాశాన్ని కలిపించారు. అది ఏమిటంటే ఎవరైనా వారి కుటుంబసబ్లులతో దిగిన చిత్రాలు రెండు వారికి పంపిస్తే,వారికి గనుక అవి నచ్చితే వారిని బ్రహ్మోత్సవం చిత్రంలో నాటించవచ్చు .

మీరు చేయవలసినది అల్లా మీ కుటుంబసబ్లులతో దిగిన రెండు ఫోటోలు మరియు మీ యొక్క సమాచారం [email protected] కి పంపాలి .

సునీల్ కశ్యప్ లోఫర్ వీడియో
సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా చిత్రం ఆశక్తికర విషయాలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *