సినేడబ్బ కొత్త వాక్యము

నాని కృష్ణగాడివీరప్రేమగాధ చిత్రం సెన్సార్ రిపోర్ట్
నాన్నకు ప్రేమతో మొత్తం వసూళ్ళు ఇప్పటిదాకా
Rate this post

“జీవితంలో మనం కష్టమైన మరియు అవకాశాలు తక్కువ ఉండే

వ్రుతిన్ని ఎంచుకునేముందు , ఏదో ఒక పనిలో నైపుణ్యం సంపాదించి

దానిలో కొన్ని రోజులు పని చేశాక ఆ తరువాత మనం అనుకున్నదానిలోకి ప్రయత్నిస్తే

మంచిది , ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం దానిలో విజయం సాదించక పోయిన , మనం నేర్చుకున్న

నైపుణ్యం మనకి తరువాత మన జీవనాని సాగించటానికి ఉపయోగపడుతుంది . ”

గమనిక : ఇది సినేడబ్బ వారి వ్యక్తిగత అబిప్రాయము

నాని కృష్ణగాడివీరప్రేమగాధ చిత్రం సెన్సార్ రిపోర్ట్
నాన్నకు ప్రేమతో మొత్తం వసూళ్ళు ఇప్పటిదాకా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *